Informasjon om gjeldsrådgivning.

Gjeldsrådgivning.org

Veldig ofte kan det lønne seg å velge en privat gjeldsrådgiver.

 

Din kommune er pliktig til å tilby deg gratis gjeldsrådgivning!

Faktisk er alle kommuner i Norge er pålagt etter lov å ha et tilbud om gjeldsrådgivning til kommunens innbyggere. Dette kan være en gjeldsrådgiver som er ansatt i kommunen eller en innleid ekstern gjeldsrådgiver som er engasjert av kommunen for å tilby gjeldsrådgivning. Dette er i utgangspunktet meget gunstig ordning for personer med gjeldproblemer og behov for gjeldsrådgivning. Problemet er at loven ikke setter noe krav til kvaliteten på tjenesten, kun at det finnes et tilbud.

 

Offentlige gjeldrådgivere er ofte veldig ensporede i sine økonomiske råd.

Beklageligvis viser det seg for ofte at de offentlige gjeldsrådgiverne er veldig ensporet i forhold til gjeldordningsloven og fremmer kun forslag som tilsvarer det en offentlig tvungen gjeldsordning ville medført for skyldner. De fremmer typisk forslags om skal løpe over 5 år der løsningsforslaget sjeldent gir kreditorene noe som helst dekning av kravene. Kreditorene avviser naturligvis forslagene da de ikke har noe å tape på en offentlig tvungen gjeldsordning. Erfaringsmessig medfører dette at de offentlige gjeldsrådgiverne sjeldent kommer til en utenrettslig avtale med kreditorene for brukerne sine, spesielt i saker der de antar at gjeldsordningslovens krav for å få åpnet gjeldsforhandlinger er oppfylt. Den offentlige rådgiveren blir dermed sittende med en slags "gjeldssamler" funksjon som bare skaffer oversikt over gjeld med påfølgende henvisning av skyldner til namsmannen for offentlig gjeldsordning.

 

Mange vil føle det mer motiverende med en utenrettslig gjeldsordning

Det er helt klart at svært mange gjeldsofre vil ha bedre utbytte av en privat utenrettslig gjeldsordning i steden for en tvungen offentlig gjeldsordning. En offentlig gjeldsordning vil for eksempel være lite motiverende i forhold til å skaffe seg økt inntekt i gjeldsordningsperioden da mesteparten av ekstrainntekten vil gå til kreditorene. Ved en privat gjeldsordning derimot er det ofte snakk om engangsoppgjør i forbindelse med refinansiering (se nedenfor) noe som vil være motiverende for skyldner fra første dag, da det plutselig lønner seg å strebe etter økt inntekt. Ved utenrettslig gjeldsordning er det stort sett den alminnelige avtalefrihet som gjelder.

 

Vurder å benytte advokat som gjeldsrådgiver.

Dersom du istedenfor velger en privat gjeldsrådgiver, eller aller helst en advokat, vil disse ofte jobbe på en helt annen måte, spesielt dersom de ser at skyldner har muligheter for et engangsoppgjør. Kreditorene er svært ofte villig til å ettergi store deler av gjelden dersom et engangsoppgjør er nært forestående. Spesielt når det er veldig innlysende at en offentlig gjeldsordning, med lite eller ingen dekning til kreditorene, er alternativet til å godta en frivillig ordning. En privat gjeldsrådgiver eller advokat kan forhandle med kreditorene for deg om en slik reduksjon og vil ofte få bedre avtaler enn du ville klart selv. Gjeldsofre har også lettere å bli tatt seriøst av kreditorene dersom det kommer et forslag fra en seriøs gjeldsrådgiver eller advokat.

Gode muligheter for utenrettslig gjeldsordning og refinansiering dersom du kan stille sikkerhet.

De fleste banker er villig til å gi deg med gjeldsproblemer en ny mulighet dersom det kan stilles nødvendig sikkerhet i form av pant i fast eiendom og/ eller kausjonister. Bankene setter ofte som forutsetning av at all gammel gjeld skal dekkes av det nye lånet slik at banken er trygg på at du ikke må slite med "gammel moro" samtidig som du skal betjene det nye lånet. Dette da det alt for ofte viser seg at det er mye letter å skli ut igjen i slike tilfeller dersom man blir sittende igjen med flere kreditorer med høy rente.

 

Offentlig gjeldrådgiver er tross alt det mest fornuftige i en del tilfeller.

Til tross for ovenstående må vi ikke glemme at en offentlig gjeldsrådgiver kan hjelpe veldig mange med store gjeldsproblemer. Spesielt i tilfeller der gjeldsofferet har lav inntekt/ trygd, kombinert med mye gjeld fordelt på mange kreditorer, er en offentlig gjeldsrådgiver med påfølgende offentlig gjeldsordning ofte det eneste fornuftige. Uansett vil det alltid være mye bedre å oppsøke en offentlig gjeldsrådgiver enn å ikke foreta seg noe i det hele tatt, når du har et så stort gjeldsproblem at du ikke klarer å jobbe deg ut av problemene på egenhånd.

Enkelte kommuner leier inn private gjeldsrådgivere eller advokat!

Vi vil også nevne at en del kommuner har satt bort gjeldsrådgivningstjenesten til private aktører slik at problemstillingene over ikke blir like aktuelle. Til tross for dette er det viktig å tenke på at det sjeldent har noe økonomisk betydning for disse gjeldsforhandlerne da de gjerne får likt betalt uavhengig av resultat. Mange private aktører derimot har ofte en mer resultatavhengig provisjon som gjør at det lønner seg å få til en god ordning for deg.

 

Vær kritisk ved valg av gjeldsrådgiver!

Til slutt vil vi gjøre oppmerksom på at noen få private aktører opererer med meget ugunstige avtaler og har dårlig rykte. Du bør derfor alltid være nøye med å sjekke referanser samt foreta et søk på Google.no for å finne ut av andres erfaringer før du inngår en avtale med gjeldsrådgiver. Vær naturlig kritisk som du ville vært i andre sammenhenger som har stor betydning for din private økonomi. Dersom du synes noe "lukter rart" bør du for sikkerhets skyld styre unna. Gjeldsproblemet ditt blir langt fra mindre av en regning på flere titusener som en følge av useriøs gjeldsrådgivning som ikke har hjulpet deg noe som helst. Gjeldsofferalliansens såkalte "svarteliste" derimot bør du ikke ilegge for mye vekt da det virker som om disse stort sett advarer mot alle som tar seg betalt for å hjelpe gjeldofre.

Copyrighted content. All Rights Reserved.